Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostaw drobnego sprzętu gastronomicznego

Pisz, dnia  6 grudnia 2010r.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na: dostawę drobnego sprzętu gastronomicznego do stołówek i punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych  w Gminie Pisz.

Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 prawidłowych ofert.

I. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę:

 

Delta Alliance Mirosław Kusztal, ul. Radiowa 28, 10-208 Olsztyn

 

II. Informacja o ilości przyznanych punktów złożonej ofercie:

Delta Alliance Mirosław Kusztal, ul. Radiowa 28, 10-208 Olsztyn -Firma spełniła warunki SIWZ. Kryterium oceny była cena 100% - uzyskała – 100 pkt.

 

 

 

Dyrektor MGOPS w Piszu

Elwira Świetlicka

Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2010 14:37
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2010 14:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2011 07:28
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1705 razy