Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- księgowy

Ogłoszenie o naborze  na  wolne  stanowisko  urzędnicze- księgowy

w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu

 

Wymiar  etatu – pełny.

 

A. Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności: rachunkowość, finanse.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

5. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

 

B. Wymagania pożądane

1. Znajomość zagadnień z rachunkowości budżetowej.

2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

3. Biegła znajomość obsługi komputera.

4. Umiejętność analitycznego myślenia.

5. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

6. Samodzielność, rzetelność, zaangażowanie i wysoka kultura osobista.

 

C. Główne obowiązki

1. Prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej dla Miejsko Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej.

2. Obsługa komputerowego programu finansowo- księgowego i innych niezbędnych programów.

3. Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.

4. Sporządzanie sprawozdań.

5. Przygotowanie dokumentów do księgowania, segregacja.

6. Znajomość  obsługi  podstawowych  programów  komputerowych.

7. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.

8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

 

D. Wymagane  dokumenty

1. List  motywacyjny.

2. CV.

3. Kwestionariusz  osobowy.

4.Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe lub ich kserokopie (poświadczone przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem).

5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.Oświadczenie, że  kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  karne.

7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

8. Kopie świadectw pracy.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Rekrutacji.

10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na wyżej wymienionym stanowisku.

 

Termin  składania  dokumentów:

Dokumenty  należy składać  osobiście  w  pokoju  9 (sekretariat) do 18.01.2011 r do godz. 10.00 na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu ul Wąglicka 1, 12-200 Pisz z dopiskiem  na  kopercie ”Oferta  zatrudnienia  na  stanowisko - księgowy”.  Dokumenty, które  wpłyną  do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu  po  terminie  18.01.2011 roku  nie  będą  rozpatrywane. Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  pod  adresem www.mgops.bip.pisz.hi.pl oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu  przy  ul. Wąglickiej1.

Data powstania: wtorek, 4 sty 2011 14:16
Data opublikowania: wtorek, 4 sty 2011 14:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 sty 2011 13:20
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2024 razy