Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA W DZIALE ORGANIZACYJNYM W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje o wolnym stanowisku pracy  i ogłasza nabór na Referenta w Dziale Organizacyjnym.

 

I. Miejsce wykonywania pracy- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz.

 

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba która:

 

1.jest obywatelem polskim,

2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

z pełni praw publicznych,

3.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

4.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5.cieszy się nieposzlakowaną opinią ,

6.posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku informatycznym,

7.posiada co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe.

 

III. Wymagania pożądane

1.umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

2.umiejętność sporządzania pism, decyzji, protokołów,  notatek,

3.biegła znajomość obsługi  komputera,

4.znajomość i obsługa urządzeń współpracujących z komputerem,

5.znajomość zagadnień budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego,

6.znajomość programów komputerowych POMOST, PŁATNIK, ŚWIADCZENIA RODZINNE,

7.umiejętność niwelowania nieprawidłowości w oprogramowaniu,

8.archiwizacja bazy danych,

9.prawo jazdy kat „B”.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

1.wykonywanie prac biurowych,

2.sporządzanie pism, protokołów, notatek,

3.pisanie decyzji,

4.wprowadzanie danych z zakresu udzielonych świadczeń,

5.sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej w wersji elektronicznej właściwym organom,

6.obsługa programów : POMOST, PŁATNIK, ŚWIADCZENIA RODZINNE,

7.obsługa poczty elektronicznej,

8.archiwizacja bazy danych,

9.współpraca z informatykiem przy  utrzymaniu i wdrażaniu programów komputerowych,

10.współpraca z informatykiem przy utrzymaniu i rozwoju istniejących oraz nowych systemów informatycznych,

11.współpraca z informatykiem w zakresie przestrzegania eksploatacji sprzętu komputerowego.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,

2.list motywacyjny,

3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,

7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent w Dziale Organizacyjnym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu” , w terminie do 08.02.2011r. do godz. 10:00 na adres:  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu ul. Wąglicka 1 pok. 9/sekretariat/, 12-200 Pisz.

Dokumenty, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu po terminie 08.02.2011r. nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.mgops.bip.pisz.hi.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu przy ul. Wąglickiej 1.

Data powstania: wtorek, 25 sty 2011 14:05
Data opublikowania: wtorek, 25 sty 2011 14:07
Data edycji: środa, 26 sty 2011 08:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2011 07:30
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2298 razy
Ilość edycji: 1