Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - kursu prawa jazdy kat. B

Pisz, dnia 13 lipca 2011r.

Nasz znak: MGOPS.8172/POKL/ZP/16/3/11

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług na

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - kursu prawa jazdy kat. B

w ramach projektu pt. ,,PISKA AKADEMI AKTYWNOŚCI" współfinansowanego

z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji ,

Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu,
ul. Wąglicka 1, 12- 200 Pisz.

Tel/fax.: 87-423 36 54

Adres strony internetowej: www.mgops.bip.pisz.hi.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zm): zapytanie o cenę.

3. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: zorganizowanie i przeprowadzenie:

„Kursu prawa jazdy kat. B” –  dla 20 osób.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowi załącznik nr 1

5. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO zmiany liczby osób uczestniczących w szkoleniach, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających niemożność przeprowadzenia szkolenia dla liczby osób wskazanych w zapytaniu ofertowym.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: w terminie od dnia zawarcia umowy do 31października 2011r. (termin wykonania jest dniem rozliczającym Wykonawcę z Zamawiającym, wszelkie dokumenty niezbędne do wypłacenia wynagrodzenia na realizację zadania muszą wpłynąć do siedziby Zamawiającego najpóźniej

w tym dniu).

Wykonawca zaproponuje dokładne terminy wykonania zadania w złożonej ofercie. Ostateczny termin ustalony zostanie z Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

a)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

b)      Kryterium wyboru oferty – 100% cena ( brutto ) za przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika projektu, obejmująca koszty opisane w przedmiocie zamówienia (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. a- elementy.

oraz:

c)       Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedłożonym programem, który musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r., nr 217, poz. 1834 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym.

d)      Wykonawca opatrzy odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrze informację o współfinansowaniu szkolenia z EFS w materiałach szkoleniowych, dokumentach przekazywanych do zamawiającego oraz zaświadczeniach
o ukończeniu szkolenia (jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że szkolenie było współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny).

e)      Wykonawca musi posiadać uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

f)       Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie,

g)      Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( co najmniej 1 osoba: posiadająca właściwe uprawnienia i wykształcenie do realizacji usługi zgodnej z Zamówieniem, posiadająca uprawnienia do instruktażu nauki jazdy kat. B oraz posiadająca minimum jednoroczny staż zawodowy w powyższym zakresie) niezbędnymi do realizacji zamówienia,

h)      Wykonawca musi być w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

i)        Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ) oraz jest wpisany do rejestru

instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego na siedzibę wykonawcy.

8. DO SKŁADANEJ OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- ofertę sporządzoną według załącznika nr 2,

- program szkolenia- załącznik nr 3

-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kadra dydaktyczna) załącznik nr 4,

- oświadczenie- załącznik nr 5,

- opis warunków zaplecza technicznego/lokalowego nr 6,

- wzór umowy – załącznik nr 7,

-  kopię o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych (dot. wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 235, poz. 2365 z późniejszymi zmianami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1620).

- kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (zgodnie

z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ) oraz jest wpisany do rejestru

instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego na siedzibę wykonawcy.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„ Zapytanie ofertowe – kurs prawa jazdy kat. B”.

Dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, oraz zawierać datę dokonanej poprawki.

10. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz

do dnia 28.07.2011 r. do godziny 900

11. OSOBA DO KONTAKTU:

Dorota Karpińska lub Grażyna Witkowska Tel./fax 87 423 36 54

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piszu, poinformuje o dokonanym wyborze.

W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy zostanie określony ponadto termin zawarcia umowy.

Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piszu
mgr Elwira Świetlicka

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 lip 2011 14:45
Data opublikowania: środa, 13 lip 2011 14:59
Data edycji: środa, 13 lip 2011 15:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lip 2011 14:12
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2059 razy
Ilość edycji: 3