Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA W DZIALE ORGANIZACYJNYM W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

REFERENTA

W DZIALE ORGANIZACYJNYM

W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Referenta w Dziale Organizacyjnym.

I. Miejsce wykonywania pracy - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz.

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba która:

1. jest obywatelem polskim,

2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią ,

6. posiada wykształcenie wyższe ,

7. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji.

III. Wymagania pożądane

1. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,

2. umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy,

3. umiejętność sporządzania pism, decyzji, protokołów, notatek,

4. biegła znajomość obsługi komputera,

5. znajomość i obsługa urządzeń współpracujących z komputerem,

6. znajomość programów komputerowych, m.in.: POMOST, ŚWIADCZENIA RODZINNE,

7. archiwizacja bazy danych,

8. prawo jazdy kat „B”,

9. posiada lekki stopień niepełnosprawności.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

1. wykonywanie prac biurowych,

2. sporządzanie pism, protokołów, notatek,

3. sporządzanie i pisanie decyzji administracyjnych,

4. wprowadzanie danych do systemu komputerowego z zakresu udzielonych świadczeń,

5. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej w wersji elektronicznej właściwym organom,

6. obsługa programów : POMOST, ŚWIADCZENIA RODZINNE,

7. obsługa poczty elektronicznej,

8. archiwizacja bazy danych,

9. przewóz osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. kopie świadectw pracy,

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,

8. ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

„Referent w Dziale Organizacyjnym

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu”

 

w terminie do 12.09.2011r. do godz. 15:00

 

na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu,

ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz., pok. nr 9/sekretariat/.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.mgops.bip.pisz.hi.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu przy ul. Wąglickiej 1, 12-200 Pisz.

Dyrektor
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piszu
mgr Elwira Świetlicka

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2011 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2011 13:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lis 2011 13:55
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 2033 razy