Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
ASYSTENT RODZINY


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu poszukuje kandydatów na stanowisko- ASTSTENT RODZINY do realizacji działań przewidzianych ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej .

Forma zatrudnienia: umowa  zlecenie.

Liczba miejsc:  3

I.    Kandydat powinien spełniać wymagania określone w art.12  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887) :

1.    Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
1)    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna, lub
2)    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
3)    studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
4)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
5)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
6)     wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
7)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Dodatkowe  wymagania :
1.    umiejętność dobrej organizacji własnej pracy,
2.    samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
3.    umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
4.    wysoka kultura osobista ,
5.    łatwość nawiązywania kontaktów,
6.    odporność na sytuacje  stresowe,
7.    empatia, zaangażowanie, asertywność, operatywność,
8.    dyspozycyjność,
9.    prawo jazdy kat „B”.

II.    Zakres wykonywanych zadań  wynikających art. 15.1  Ustawy z dnia 9  czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ).

1.    Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1)   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
2)   opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3)   udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7)   wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8)   motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9)   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodzinę.

III.    Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku - asystent rodziny,
2.     życiorys (CV),
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
5.    referencje od dotychczasowych pracodawców  jeśli  kandydat takie posiada
6.     oświadczenie o niekaralności,
7.     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny,
8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
9.    oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
10.    oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
11.     oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  bezpośrednio w sekretariacie ( pok. nr.9 ) Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Piszu,
ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz  

w okresie do 02.02.2012 r. do godz. 10:00  z dopiskiem ASYSTENT RODZINY.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 4233654.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
BIP Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu oraz ogólnodostępnej
tablicy informacyjnej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.


DYREKTOR
MIEJSKO –GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Piszu
mgr Elwira Świetlicka

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2012 14:25
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2012 14:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 mar 2012 14:38
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 2604 razy