Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- księgowa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- księgowa
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu


Wymiar etatu – pełny.

A. Wymagania obowiązkowe
1. Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji samorządowych i państwowych, wiarygodności dokumentów, karne, skarbowe.
4. Biegła znajomość obsługi komputera.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
6. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

B. Wymagania pożądane
1. Doświadczenie w pracy w księgowości.
2. Umiejętność analitycznego myślenia.
3. Znajomość zasad rachunkowości, księgowości budżetowej i finansów publicznych.
4. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
5. Samodzielność, komunikatywność, kreatywność i wysoka kultura osobista.

C. Główne obowiązki
1. Prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Obsługa komputerowego programu finansowo- księgowego.
3. Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
4. Przygotowanie dokumentów do księgowania, segregacja.
5. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych.
6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.
7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

D. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.
8. Kopie świadectw pracy.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Rekrutacji.
10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na wyżej wymienionym stanowisku.

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w pokoju 9 (sekretariat) do 19.02.2009 r do godz. 10.00 na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu ul Wąglicka 1, 12-200 Pisz z dopiskiem na kopercie ”Oferta zatrudnienia na stanowisko - księgowa”. Dokumenty, które wpłyną do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu po terminie 19.02.2009 roku nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.mgops.bip.pisz.hi.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu przy ul.Wąglickiej1.

Data powstania: środa, 4 lut 2009 10:50
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 11:15
Data przejścia do archiwum: środa, 22 wrz 2010 14:38
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2116 razy