Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pisz: przeprowadzenie warsztatów i szkoleń oraz zapewnienie doradztwa dla uczestników projektu Piska Akademia Aktywności realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 95331 - 2013; data zamieszczenia: 30.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu , ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 423 36 54, faks 0-87 423 36 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.bip.pisz.hi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie warsztatów i szkoleń oraz zapewnienie doradztwa dla uczestników projektu Piska Akademia Aktywności realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie zajęć w ramach treningu kompetencji i umiejętności dla 64 osób podzielonych na 4 grupy, łączny wymiar zajęć - 120 godzin, 30 godzin na grupę, b) przeprowadzenie warsztatów pod nazwą Start w dorosłe życie dla 32 osób podzielonych na 2 grupy, łączny wymiar zajęć - 36 godzin, 18 godzin na grupę, c) przeprowadzenie warsztatów problemowych dla 32 osób podzielonych na 2 grupy, łączny wymiar zajęć - 36 godzin, 18 godzin na grupę, d) przeprowadzenie warsztatów wizerunku i autoprezentacji dla 64 osób podzielonych na 4 grupy, łączny wymiar zajęć - 48 godzin, 12 godzin na grupę, w ramach prowadzonych warsztatów wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi usługę fryzjera lub kosmetyczki, e) przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych dla 32 uczestników projektu oraz ich najbliższych (łączna ilość osób - maksymalnie 70) podzielonych na 2 grupy, łączny wymiar zajęć - 20 godzin, 10 godzin na grupę, zajęcia prowadzone będą podczas trzydniowego wyjazdu do ośrodka wypoczynkowego, f) przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego dla 64 osób podzielonych na 4 grupy, łączny wymiar zajęć - 72 godziny, 18 godzin na grupę, g) zapewnienie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 64 osób, łączny wymiar konsultacji - 128 godzin, 2 godziny na osobę, h) zapewnienie indywidualnej i/lub grupowej terapii psychologicznej dla 64 osób, łączny wymiar terapii psychologicznej - 80 godzin, i) przeprowadzenie warsztatów ekonomii społecznej dla 32 osób podzielonych na 2 grupy, łączny wymiar zajęć - 36 godzin, 18 godzin na grupę, w ramach prowadzonych warsztatów odbędą się dwie wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych, j) przeprowadzenie szkolenia zawodowego w temacie sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programem magazynowym dla 9 osób, k) przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B - teoria i praktyka dla 18 osób, l) przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego z programem magazynowym dla 10 osób, m) przeprowadzenie kursu ratownika wodnego dla 4 osób, n) przeprowadzenie szkolenia zawodowego w temacie opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego dla 10 osób, 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) przyjętą jedną godzinę zajęć, warsztatów, kursów, szkolenia, konsultacji, terapii należy rozumieć jako 45 minut, 4) nie dopuszcza się możliwości dołączenia do wskazanej przez zamawiającego grupy uczestników projektu innych osób niż skierowanych przez zamawiającego (np. osób z wolnego naboru), 5) zajęcia, warsztaty, kursy, szkolenia, konsultacje oraz terapie objęte przedmiotem zamówienia będą odbywały się w Piszu.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy usług, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 85.31.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi w ramach jednego kontraktu (umowy) obejmującej przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego lub/i konsultacji z doradcą zawodowym dla minimum 30 osób, której wartość była nie mniejsza niż 5.000,00 złotych brutto, oraz b) co najmniej jednej usługi w ramach jednego kontraktu (umowy) obejmującej przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla minimum 5 osób, której wartość była nie mniejsza niż 10.000,00 złotych brutto, oraz c) co najmniej jednej usługi w ramach jednego kontraktu (umowy) obejmującej przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego dla minimum 5 osób, której wartość była nie mniejsza niż 10.000,00 złotych brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Chodzi o dysponowanie: a) co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dwóch warsztatów (szkoleń) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o tematyce wizerunku i/lub autoprezentacji dla minimum 5 osób każde, przy czym co najmniej jeden z tych warsztatów (szkoleń) obejmował osoby bezrobotne lub osoby będące beneficjentami pomocy świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej, b) co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dwóch warsztatów (terapii) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o tematyce wsparcia psychologicznego dla minimum 5 osób każde, przy czym co najmniej jeden z tych warsztatów (terapii) obejmował osoby bezrobotne lub osoby będące beneficjentami pomocy świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej, c) co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dwóch warsztatów (szkoleń) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o tematyce ekonomii społecznej dla minimum 5 osób każde, przy czym co najmniej jeden z tych warsztatów (szkoleń) obejmował osoby bezrobotne lub osoby będące beneficjentami pomocy świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej, d) co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dwóch szkoleń w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o tematyce sprzedawcy dla minimum 5 osób każde, przy czym co najmniej jedno z tych szkoleń obejmowało osoby bezrobotne lub osoby będące beneficjentami pomocy świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej, e) co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dwóch szkoleń w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o tematyce opiekun osoby starszej dla minimum 5 osób każde, przy czym co najmniej jedno z tych szkoleń obejmowało osoby bezrobotne lub osoby będące beneficjentami pomocy świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, c) formularz oferty i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 2) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy, harmonogramu, 3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone, 4) wystapienia okoliczności uzasadniających zmianę dotychczasowego wykładowcy/trenera/instruktora - skutkujących możliwością zmiany przez Strony postanowień umowy w tym zakresie, z zastrzeżeniem dysponowania przez nową osobę doświadczeniem nie mniejszym niż wymagane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgops.bip.pisz.hi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1, w sekretariacie - pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data powstania: piątek, 31 maj 2013 11:08
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2013 11:09
Data edycji: środa, 5 cze 2013 12:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 cze 2013 11:04
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 2055 razy
Ilość edycji: 1