Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Załącznik do protokołu z dnia 16 maja 2012r.

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Regulamin ustala tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujące instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych.

 

3. Warunkiem przystąpienia instytucji do Zespołu Interdyscyplinarnego jest podpisanie   porozumienia instytucji z Burmistrzem Pisza.

 

4. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas posiedzeń Zespołu oraz grup roboczych, zapewniający skuteczne reagowanie na problemy związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

5. Przez problem, należy rozumieć każdą trudną sytuację osoby lub rodziny, której

rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów.

 

§ 2

Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu.

2.Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub sekretarz.

3.Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazanych na spotkaniach Zespołu oraz posiedzeniach grup roboczych.

4.Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.

5.W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze w celu pracy nad konkretnymi

problemami osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

 

§ 3

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Główne cele Zespołu:

1.Udzialanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów.

2.Monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

3.Obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.

4.Nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w

rodzinie.

5.Praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z

problemem przemocy w rodzinie.

6.Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie.

7.Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8.Inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

9. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

§ 4

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie.

3.Udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.

4. Wyjaśnienie procedur „Niebieskiej karty”.

5. Posiadanie świadomości wzajemnych kompetencji składu Zespołu i jego ustawiczne

kształcenie i modyfikowanie w zależności od wynikających potrzeb.

6. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczających i będących świadkami przemocy w

rodzinie.

7. Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb

poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

8. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur

mających na celu jej powstrzymanie.

9. Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin.

10. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienie poziomu wiedzy w zakresie

kompetencji i obowiązków, pracowników instytucji/placówek zobowiązanych do realizowania zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którzy nie są członkami Zespołu.

11. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

§ 5

Zadania grup roboczych

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

  1. Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
  2. Monitorowanie  sytuacji rodzin,  w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
  3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
  4. Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.

§ 6

Zwoływanie Zespołu i grup roboczych

1.Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to nie

możliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu w formie pisemnej.

2.Dopuszcza się inny skuteczny sposób zwoływania Zespołu (telefonicznie, e-mail).

3.Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4.Zgłoszenie sprawy na posiedzenie grupy roboczej może dokonać każdy członek Zespołu.

Osoba zgłaszająca sprawę, składa do Przewodniczącego Zespołu pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej, w którym proponuje skład grupy roboczej, miejsce i termin posiedzenia.

5.Posiedzenie grupy roboczej zwołuje Przewodniczący Zespołu, a gdy jest to nie możliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, podając czas i miejsce posiedzenia.

6.Zwołanie posiedzenia grupy roboczej może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.

7.Skład grup roboczych uzależniony jest od problemu – może być zmienny, spośród

członków Zespołu.

8.W skład grupy roboczej mogą zostać powołane inne osoby z poza Zespołu ale z instytucji/placówki, z którą zostało zawarte Porozumienie o współpracy w ramach Gminnego

Zespołu Interdyscyplinarnego, jeżeli obecność tych osób jest niezbędna ze względu na znajomość problemu i możliwość udzielenia efektywniejszej pomocy.

9.Osoby powołane do udziału w posiedzeniu grupy roboczej z poza Zespołu przed przystąpieniem po raz pierwszy do pracy, składają oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych (wzór załącznik nr 6)

10.Posiedzenia grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. Dopuszcza się możliwość

organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub placówek zaangażowanych w

udzielanie pomocy.

 

§ 7

Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska

1.Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się na podstawie procedury „Niebieska Karta” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

2. Grupa robocza powołana w sprawie, spotyka się minimum dwa razy.

3. Na pierwszym posiedzeniu grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.

4. Plan pomocy, o którym mowa w pkt 3, ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny,

przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny, bądź przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.

 

§8

Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu i grup roboczych

1. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem

gromadzona jest następująca dokumentacja:

a) Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej - dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez grupy robocze, do wniosku dołączane są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska (wzór załącznik nr 1).

b) Protokół posiedzenia grupy roboczej – dokument potwierdzający posiedzenie grupy roboczej (wzór załącznika nr 2).

c) Plan działań grupy roboczej - opis zadań dla poszczególnych członków grupy

oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska , wypełniany

podczas pierwszego posiedzenia grupy roboczej (wzór załącznik nr 3).

d) Monitoring działań grupy roboczej – dokument monitorujący realizacja zadań

określonych w planie działań przez członków grupy roboczej i osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk, wypełniany podczas kolejnych posiedzeń grupy roboczej (wzór załącznik nr 4).

e) Protokół grupy roboczej o zakończeniu działań – dokument potwierdzający

zakończenie działań (wzór załącznik nr 5).

f) Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych (wzór załącznik nr 6).

g) Zgoda na podjęcie działań i na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Interdyscyplinarny (wzór załącznik nr 7).

 

2.W ramach prac Zespół gromadzi następującą dokumentację:

a)  Protokół z posiedzenia Zespołu - dokument potwierdzający posiedzenie Zespołu, którego integralną częścią jest lista obecności.

3. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 i 2 jest gromadzona w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

 

§ 9

Zadania przewodniczącego Zespołu

Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1. Reprezentowanie Zespołu,

2. Kierowanie i koordynowanie pracami Zespołu.

3. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu.

4. Zwoływanie posiedzeń grup roboczych.

5. Akceptowanie porządku posiedzeń.

6. Przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy i uruchamianie procedur.

7. Występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną (m.in. art. 207 k. k.).

8. Nadzór nad pracą merytoryczną Zespołu.

9. Przedkładanie Burmistrzowi Pisza sprawozdań z prac Zespołu.

10. Podpisywanie dokumentacji związanej z procedurą  „Niebieska Karta”, protokołów,    uchwał i korespondencji.

 

§ 10

Zadania zastępcy przewodniczącego Zespołu

Do zadań zastępcy przewodniczącego Zespołu należy:

1. Wykonywanie zadań określonych w § 9 w razie nieobecności przewodniczącego.

2. Przygotowanie porządku posiedzeń.

3. Wnioskowanie w sprawach zaproszeń na posiedzenia, osób nie będących członkami Zespołu.

4. Reagowanie na potrzeby szkoleniowe członków Zespołu.

5. Monitorowanie i polepszanie systemu przepływu informacji.

 

§ 11

Zadania sekretarza Zespołu

Do zadań sekretarza Zespołu należy:

1. Wykonywanie zadań określonych w § 9 w razie nieobecności przewodniczącego i

zastępcy przewodniczącego.

2. Protokołowanie posiedzeń Zespołu.

3. Organizowanie posiedzeń oraz przygotowanie materiałów na posiedzenia Zespołu.

4. Kompletowanie i dbałość o terminowe dostarczanie dokumentów i materiałów dla

członków Zespołu.

5. Przygotowanie projektów uchwał, sprawozdań.

6. Przygotowanie materiałów do mediów.

 

PRZEWODNICZĄCA GMINNEGO ZESPOŁU

INTERDYSCYPLINARNEGO W PISZU

mgr ELWIRA ŚWIETLICKA

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 paź 2013 12:31
Data opublikowania: poniedziałek, 28 paź 2013 12:43
Data edycji: poniedziałek, 28 paź 2013 13:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 cze 2021 11:01
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2968 razy
Ilość edycji: 2