Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zam owienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług

szkoleniowych w ramach Projektu „Piska Akademia Aktywności „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzld Priorytet VIL Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

pomocy społecznej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych tj. poniżej 207.000 euro.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 kwi 2014 13:47
Data opublikowania: czwartek, 10 kwi 2014 13:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 kwi 2014 14:22
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1540 razy