Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

ul. Wąglicka 1

12-200 Pisz

              

                                             ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 3

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Nieposzlakowana opinia.

5.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6.Wykształcenie wyższe.

7.Co najmniej 2 letni staż pracy w administracji.

8.Znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Wymagania dodatkowe:

1.Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

2.Umiejętność organizacji pracy własnej.

3.Umiejętność pracy w zespole.

4.Łatwość przekazywania informacji.

5.Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

6.Odporność na stres.

7.Kreatywność, zaangażowanie.

8.Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, dokładność.

9.Komunikatywność, wysoka kultura osobista.

10.Dyspozycyjność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 Wykonywanie prac biurowych.

 1. Przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczenia wychowawczego.
 2. Prowadzenie postępowania i kompletowanie dokumentów w spawach świadczeń wychowawczych.
 3. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
 4. Przygotowywanie list wypłat świadczeń.
 5. Prowadzenie akt osób pobierających świadczenia wychowawcze.
 6. Ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczenia wychowawczego.
 7. Wykonanie zadań należących do obsługi systemów informatycznych.
 8. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 9. Przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań finansowych                          i merytorycznych.

 

Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny.

2.Curriculum vitae (życiorys).

3.Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu.

5.W przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

6.Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)”.

7.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8.Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

10.Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

11.Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do dnia 09.03.2016 r. w godzinach od 700 – 1500 w zamkniętej kopercie lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem „Nabór na stanowisko- Referent”.

ADRES: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

2. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu oraz ogólnodostępnej tablicy informacyjnej MGOPS w Piszu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

3.Złożonych dokumentów Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu nie zwraca.

4.Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

  

                       Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

                                                ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz

 

5.Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania     danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

•ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

•ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

                                                                                 

                                                                                              Elwira Świetlicka

                                                                                              Dyrektor MGOPS w Piszu

Data powstania: środa, 24 lut 2016 13:44
Data opublikowania: środa, 24 lut 2016 13:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 mar 2016 14:07
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1983 razy