Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Okres świadczeniowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 01.08.2021 r. w MGOPS w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1.

Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2021r. za pomocą następujących kanałów:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2021/2022 trwa: od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2021/2022, od dnia 01.08.2021r. do dnia 31.08.2021r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2021r. do dnia 31.08.2021r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2021r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, od dnia 01.09.2021r. do dnia 30.09.2021r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.10.2021r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2021r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, zostanie złożony od dnia 01.11.2021r. do dnia 30.11.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2022r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, zostanie złożony od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.01.2022r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2022r. 

Kryterium dochodowe.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł (art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.).

Zasada „złotówka za złotówkę”.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 2a ustawy), a w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje (art. 9 ust. 2b ustawy).

Do wniosku na okres świadczeniowy 2021/2022 należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;

1.1 w przypadku dłużnika przebywającego za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

 1. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2020r.) wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne; lub

 1. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2020r.);
 2. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
 3. Kopię zaświadczenia właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2020r.);
 4. Kopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego  się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 5. Kopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 6. Kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (jeżeli nie była dołączona wcześniej);
 7. Kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2020r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 8. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość  i rodzaj utraconego dochodu;
 9. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 10. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeżeli nie było dołączone wcześniej); 
 11. Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 12. Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
Data powstania: piątek, 23 lip 2021 07:12
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2021 07:13
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 846 razy