Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATEK OSŁONOWY – 2024 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek można składać:

 • w formie papierowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1 – Dział Świadczeń Rodzinnych (II piętro), czynnym w dni robocze w godz. 7.00-15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP, przy czym wnioski oraz załączniki składane drogą elektroniczną muszą być podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. (złożone po terminie nie będą rozpoznawane).

Dodatek ma na celu wsparcie “osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20,00 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Prawo do przedmiotowego dodatku ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego w 2022r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 r. przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są w MGOPS w Piszu – Dział Świadczeń Rodzinnych oraz pod nr telefonu 87/423-54-23.

 

 

Elwira Świetlicka

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 sty 2024 20:49
Data opublikowania: piątek, 19 sty 2024 20:56
Data edycji: poniedziałek, 22 sty 2024 09:46
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 191 razy
Ilość edycji: 3