Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności aktualizacja

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-01-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem spraw związanych z dostępnością do Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Marta Wiśniewska email: wisniewska.marta@mgops.pisz.pl,  w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Zbigniewem Podbielskim email: podbielski.zbigniew@mgops.pisz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (87)423-36-54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Wąglickiej.

Głównym wejściem jest wejście znajdujące się po lewej stronie budynku, po pokonaniu niewielkiego stopnia znajdują się drzwi otwierane za zewnątrz, po wejściu do niewielkiej dobudówki znajdują się kolejne drzwi otwierające się na zewnątrz. Po wejściu znajdują się schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.

W budynku nie ma windy,

W budynku nie ma platformy przyschodowej,

Dla osób mających problem z poruszaniem się, lecz nie jeżdżących na wózkach dostępny jest domofon znajdujący się wewnątrz dobudówki do budynku mieszczący się po prawej stronie, po wcześniejszym pokonaniu niewielkiego schodka i otwarciu drzwi wejściowych do budynku,

Brak Toalety dla osób niepełnosprawnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Data powstania: czwartek, 7 mar 2024 13:15
Data opublikowania: środa, 27 mar 2024 14:13
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 105 razy