Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PODARUJ IM DOM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu realizuje na terenie Powiatu Piskiego Kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze „PODARUJ IM DOM”. Celem Kampanii jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, wzrost wiedzy w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej i pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

  • Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej
  • Maja stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
  • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu.
  • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę na dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
  • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania
  • Uzyskały pozytywna opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
  • Odbyły szkolenie oraz uzyskały zaświadczenie kwalifikacyjne.
Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2009 11:41
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2009 12:05
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 3023 razy