Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 1/10 w sprwie przewozu osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE Nr 1/10

z dnia 04.01.2010r.

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Na podstawie §11 ust 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Regulaminie użytkowania samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych i korzystania z usług przewozowych przez osoby niepełnosprawne:

Punkt 1. Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje wymogi umowy użyczenia zawartej w dniu 5 listopada 2008r. pomiędzy Gminą Pisz, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5, NIP: 849-10-01-868; REGON: 000526506, reprezentowaną przez: Burmistrza Pisza- Jana Alickiego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pisz- Aldony Anny Klimek

a

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu, z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, NIP: 849-10-12- 441, REGON: 790196563, reprezentowanym przez Dyrektora- Elwirę Świetlicką.

§2

Punkt 18. Regulaminu „Zwrot kosztów przewozu osób niepełnosprawnych"otrzymuje brzmienie:

  1. osoby z terenu miasta Pisz płacą za każdy przejazd na terenie miasta, opłatę zryczłtowaną w wysokości 4 zł,
  2. osoby z terenu gminy Pisz za przejazd na terenie gminy, z zastrzeżeniem pkt.l uiszczają opłatę w wysokości 0,70 zł za każdy km, nie mniej niż 3 zł,
  3. osoby z terenu miasta i gminy Pisz za przejazd do miejscowości poza terenem gminy opłacają 0,70 zł za każdy km,
  4. opłata za przewozy grup zorganizowanych z terenu Miasta i Gminy Pisz ponoszona jest w wysokości 0,90 zł za każdy km,
  5. osoby z terenu gmin ościennych opłacają 1 zł za każdy km.

§3

Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 7 sty 2010 11:17
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2010 11:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 gru 2015 11:27
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2411 razy