Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik do Uchwały Nr XXXI 11/403/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30.03.2005
w sprawie:
STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
Rozdział I Postanowienia ogólne §1 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu zwany dalej Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną w celu realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), 3) innych właściwych aktów prawnych, 4) niniejszego Statutu. § 2 Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest Miasto Pisz. § 3 Obszar działania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje teren Gminy Pisz. § 4 Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Burmistrz Pisza, zwany dalej Burmistrzem. Rozdział II Zakres działalności § 4. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych polegające w szczególności na: 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń; 2) pracy socjalnej; 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy kierując się ustaleniami Burmistrza, oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. § 5. W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje: 1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 10) praca socjalna; 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 14) dożywianie dzieci; 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 2. Zadania własne gminy, do których należy: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; 3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych. § 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje we współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała ponadto z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań. 3. Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu gminy. Rozdział III Organizacja i zarządzanie § 7. 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, zwany dalej Kierownikiem, zatrudniany przez Burmistrza, przy pomocy Zastępcy Kierownika zatrudnianego przez Burmistrza na wniosek Kierownika. 2. Kierownik reprezentuje Ośrodek Pomocy Społecznej na zewnątrz i ma upoważnienie do występowania przed sądami i innymi organami w zakresie realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań. 3.Kierownik dysponuje majątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędna jest zgoda Burmistrza. § 8. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy; 2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej; 3) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej; 4) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku Pomocy Społecznej pracownikami. § 9 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy. § 10 Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, określa regulamin organizacyjny, wprowadzany w drodze zarządzenia Burmistrza, na wniosek Kierownika. Rozdział IV Gospodarka finansowa i mienie § 11 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, § 12 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację. § 13 Ośrodek Pomocy Społecznej może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę. § 14 Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Piszu. § 15 W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania. Rozdział V Postanowienia końcowe § 16 Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Miejska. § 17 Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego nadania.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 gru 2008 10:57
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1797 razy