Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/254/16 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 31 maja 2016 r.
w sprawie: Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r., poz. 163, 693, 1045, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893, z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 176

pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

§1

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 mar 2017 12:24
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1160 razy