Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/253/16 RADA MIEJSKA W PISZU

z dnia: 31 maja 2016 r.
w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1

W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr XLVII/609/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2340 z 2011r. poz. 1065, z 2012 r. poz. 1419 i 1736, z 2014 r. poz. 3382 oraz z 2016 r. poz. 1402) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 9,

2)      w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 6.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 mar 2017 12:40
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1147 razy