Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/221/16 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 4 marca 2016 r.
w sprawie: zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/609/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 184, poz. 2340, z 2011 r. Nr 65, poz. 1065, z 2012 r. poz. 1419 i 1736, z 2014 r. poz. 3382) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„ 14) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)”.
2) W § 5 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)” .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
         Lech Borak

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 mar 2017 12:51
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 992 razy