Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/262/04 Rady Miejskiej w Piszu z

z dnia: dnia 30 kwietnia 2004r
w sprawie: w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
Na podstawie art. 46 ust. la i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143 i Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 228, poz. 2255/ i art.7 ust.l pkt. 6 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§1.

W statucie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/120/96 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 marca 1996r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, zmienionym uchwałą Nr XDC/160/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 marca 2000r. i uchwałą Nr V/46/2003 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 lutego 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust.4 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu :

" pkt 5/ wieloosobowe stanowisko pracy d/s świadczeń rodzinnych".

2) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

" § 5b. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych:
1/ przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne;
2/ przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko —Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 gru 2008 11:03
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1614 razy