Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje kompleksowe
i nowatorskie działania na rzecz osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Staramy się aktywizować i integrować społeczność środowisk wymagających szczególnego wsparcia.
W tym celu tworzymy i wdrażamy różne programy edukacyjno-wspierające, skierowane do naszych klientów.


W tym roku zaproponowano klientom uczestnictwo w dwóch projektach:

-        „Piskiej Akademii Aktywności” („PAA”) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( IV edycja);

-        „Otwarte okno” - projekt konkursowy w ramach programu „Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

„Piska Akademia Aktywności” to projekt systemowy wieloletni, realizowany przez naszą instytucję od 2008r. Działania projektu skierowane są na zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej uczestników. Zdobyta wiedza i umiejętności w przyszłości pozwolą wpłynąć na sprawniejsze poruszanie się po rynku pracy oraz niwelowanie osobistych niepowodzeń. Projekt daje też możliwość zdobycia bardzo przydatnych, nowych kwalifikacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Tegoroczna piąta już edycja skierowana jest podobnie jak w  poprzednich latach głównie do  bezrobotnych osób korzystających z pomocy ośrodka, będących
w wieku aktywności zawodowej ( 18-64 lata ). W bieżącym roku zrekrutowanych zostało 71 osób z terenu miasta i gminy Pisz, z czego prawie połowa ( 33 osoby ) to mieszkańcy terenów wiejskich. W dniu 21 maja odbyły się pierwsze grupowe i indywidualne spotkania w ramach warsztatów pod nazwą „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę wykładowców mają przede wszystkim na celu aktywizację uczestników, rozwój ich umiejętności interpersonalnych, podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości.

Dalsza realizacja projektu przewiduje m.in. organizację  warsztatów doradztwa zawodowego, warsztatów ekonomii społecznej, które związane będą z wizytami w spółdzielniach socjalnych. Zaplanowano również skierowanie uczestników na kursy i szkolenia zawodowe. W ramach działań o charakterze środowiskowym odbędzie się Letni Piknik Rodzinny dla uczestników projektu i ich rodzin. Okres realizacji projektu to maj – grudzień 2012r.

Po 4 latach realizacji „Piskiej Akademii Aktywności” widzimy jej wymierne efekty, wielu osobom udało się osiągnąć samodzielność życiową i znaleźć pracę. Jednakże  największym sukcesem jest dla nas nawet „najmniejszy krok” sprzyjający poprawie sytuacji życiowej naszych klientów. Podczas realizacji projektu napotykamy na różne trudności związane chociażby z osobistym nastawieniem i brakiem wiary w skuteczność działań.
Zmiana takiej postawy nie jest łatwym zadaniem , ale osiągnięcie sukcesu na tej płaszczyźnie warunkuje przyszłe wymierne efekty projektu.
Okazywane zadowolenie jest dla nas wyznacznikiem potrzeby kontynuacji tego typu działań.

„Otwarte okno” to projekt konkursowy w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszony i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej.

Projekt jest elementem budowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.

Grupę uczestników stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi w wieku 18-25 lat, które z powodu choroby znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Projekt adresowany jest również do rodzin wymagających często wsparcia, akceptacji i zrozumienia istoty choroby psychicznej oraz problemów związanych ze sprawowaniem opieki nad chorym członkiem rodziny.

Celem zadania jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych związanych z codziennym funkcjonowaniem poprzez rozwijanie w tych osobach samodzielności i poczucia własnej wartości, a także przezwyciężanie barier własnych i ze strony otoczenia.

Projekt realizowany jest w trzech blokach tematycznych, z czego dwa skierowane są do uczestników, a jeden do ich rodzin.

  • Zajęcia integracyjno-edukacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które odbywają się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu. Prowadzone są przez terapeutę w formie warsztatowej: warsztaty integracyjno-terapeutyczne, treningi relaksacyjne, samodzielności, warsztaty rękodzieła dostosowane do potrzeb i umiejętności uczestników.
  • Zajęcia sportowo-aktywizujące dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone na Pływalni Miejskiej w Piszu- zajęcia na siłowni i basenie.
  • W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia aktywizujące w postaci: wycieczki do „Wioski Garncarskiej”, na kabaret, wycieczki do Teatru w Warszawie oraz zorganizowania spotkania podsumowującego.
  • Grupowe spotkania edukacyjno-wspierające dla rodzin (rodzice, małżonkowie, rodzeństwo) odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu w sali szkoleniowej. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, terapeutę z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, prawnika, lekarza psychiatrę.

Data powstania: środa, 22 sie 2012 09:01
Data opublikowania: środa, 22 sie 2012 09:07
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 3075 razy