Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz. Organy realizujące świadczenia rodzinne mają obowiązek takie wnioski przyjmować i bezzwłocznie rozpatrywać – poprzez wydanie decyzji ustalających prawo do wnioskowego świadczenia na okres od 1 lipca 2013 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do MGOPS w Piszu , 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1, pok.20a.

Poniżej zamieszczamy zmienione ogólne warunki nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Komu przysługuje

- matce lub ojcu

- opiekunowi faktycznemu dziecka

- osobie będącej spokrewnioną rodziną zastępczą zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej

- innym osobom, na których zgodnie z KRiO ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- osobom innym niż spokrewnione w linii prostej jeśli jednocześnie zostaną spełnione następujące przesłanki:

* rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

* nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

* nie ma osób takich jak opiekun faktyczny lub spokrewniona rodzina zastępcza lub legitymują się oni orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- matce lub ojcu

- opiekunowi faktycznemu dziecka

- innym osobom na których zgodnie z KRiO ciąży obowiązek alimentacyjny

 

 

Sytuacja zawodowa

Nie podejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia

 

Rezygnacja z zatrudnienia

 

Stopień niepełno-

sprawności

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki lub pomocy innych osób w związku z niemożliwością samodzielnej egzystencji…

Niepełnosprawność musi powstać:

- nie później niż do ukończenia 18 r.ż.

- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, nie później niż do ukończenia 25 r.ż.

 

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki lub pomocy innych osób w związku z niemożliwością samodzielnej egzystencji…

Kwota świadczenia

Kwota – 620,00 zł -  od lipca 2013

Kwota- 520,00 zł

Okres przyznania

ŚP przyznawane jest na okres ważności orzeczenia.

SZO przyznawane jest na okres zasiłkowy

Odmowa przyznania świadczenia

ŚP nie przysługuje jeśli:

- opiekun ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego

- opiekun ma ustalone prawo do SZO lub ŚP

- osoba niepełnosprawna pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- osoba niepełnosprawna została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem spokrewnionej rodziny zastępczej), rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu

- na osobę niepełnosprawną inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury

- członek rodziny opiekuna ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, SZO lub ŚP

- na osobę niepełnosprawną inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji lub dwustronne umowy stanowią inaczej

SZO Nie przysługuje jeśli:

- opiekun ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego

- opiekun ma ustalone prawo do SZO lub ŚP

- opiekun podlega obowiązkowemu (nie dobrowolnemu) ubezpieczeniu emerytalne-mu i rentowemu z innego tytułu np.KRUS

- opiekun legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- osoba niepełnosprawna została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem spokrewnionej rodziny zastępczej), w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu

- na osobę niepełnosprawną inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury

- członek rodziny opiekuna ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, SZO lub ŚP

- na osobę niepełnosprawną jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do SZO lub ŚP

- na osobę niepełnosprawną inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji lub dwustronne umowy stanowią inaczej

 

Kryterium dochodowe

Bez względu na dochód

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 623,00 zł

Wywiad środowiskowy

 

Bez wywiadu.

 

Konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników socjalnych rodzinnego wywiadu środowiskowy, który następnie będzie aktualizowany co 6 miesięcy.

Data powstania: wtorek, 25 cze 2013 08:39
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2013 08:41
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 2273 razy