Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy      z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz 217 ze zm.) jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach RPO WiM 2014-2020, Oś Priorytetowa XI – Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Pisz.

Projekty realizowane będą w latach 2017-2020.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosków projektowych i realizacja części zadań służących celom głównym projektów tj. aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Pisz.

W ramach projektów planowane są następujące typy działań:

Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz wsparcie o charakterze zdrowotnym:

a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,

b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,

c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

d) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej.

Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnymi Partnerami w w/w obszarach.

 Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. zgodność profilu działalności Partnera z celami partnerstwa,
  2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne),
  3. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze,
  4. proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową - (załącznik) należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście  z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Miejsko-Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu,   ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz

(z dopiskiem Zgłoszenie Partnera do projektu )

do dnia 15.03.2017 roku do godziny 09.00 (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;
  • inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.

Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej.

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej MGOPS w Piszu.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania.

                                                                                                         

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 lut 2017 14:48
Data opublikowania: środa, 22 lut 2017 14:49
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1604 razy