Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim

 


Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż podpisał umowę na realizację projektu pn.:

„Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 do 30.06.2019 roku.

Kwota dofinansowania projektu: 2 732 571,00 zł.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt stanowi 85% wartości projektu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 269 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie piskim.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z powiatu piskiego zarejestrowanych w PUP w Piszu, którzy są  w wieku 30 lat i więcej i którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),
- osoby z niepełnosprawnościami (osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.),   a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017 poz. 882, z późn. zm.)),
- osoby starsze w wieku 50 lat i więcej (osoby, które w roku, w którym przystąpiły do projektu miały 50 lat i więcej),
- kobiety,
- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. do wykształcenia ponadgimnazjalnego).

Głównym rezultatem (efektem) projektu będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej 37% osób w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo należą do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,  osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
 
 W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

- pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe,
- staże,
- prace interwencyjne,
- szkolenia,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w urzędzie przez doradców klienta na bieżąco do momentu wyczerpania planowanej liczby uczestników lub trwać będzie do 31.12.2018 roku. Realizacja form wsparcia – przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania planowanej: liczby uczestników danego wsparcia lub wyczerpania środków przeznaczonych na dane wsparcie.


Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Uczestnik projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie byłych uczestników projektów  z zakresu wyłączenia społecznego, realizowanych w ramach CT 9 w RPO WiM (Oś priorytetowa 11 – Wyłączenie społeczne). Szczegółowe informacje o formach wsparcia pod numerami telefonów zamieszczonymi poniżej.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie spełniające powyższe kryteria oraz pracodawców, którzy chcą stworzyć w ramach w/w form wsparcia miejsca pracy zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. 87 425-24-30 lub 87 425-24-36 (pok. nr 1 - staże) lub 87 425-24-42 (pok. nr 4 - prace interwencyjne) lub 87 425-24-37 (pok. nr 1 - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia) oraz doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy (pok. nr 4 – 87 425-24-59), dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (pok. Nr 4 – 87 425-24-42).

 

Zapraszamy do współpracy!

 


Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data powstania: wtorek, 13 mar 2018 12:07
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2018 13:27
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1427 razy