Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek WĘGLOWY

Dodatek węglowy

  • Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.
  • Dodatek węglowy przysługuje tym gospodarstwom domowym, które węgiel spalają
    w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Warunkiem przyznania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie ww. urządzeń
  • i źródeł ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa
  • w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
  •  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą - gospodarstwo domowe
     jednoosobowe
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
    w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące
    - gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  • Dodatek węglowy przysługuje dla gospodarstwa domowego w wysokości 3 000 zł.
  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W Gminie Pisz wniosek o przyznanie dodatku węglowego składa się
w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji. Dodatek węglowy wypłaca się
w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek do pobrania tutaj:

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 sie 2022 14:55
Data opublikowania: środa, 17 sie 2022 14:56
Data edycji: czwartek, 18 sie 2022 12:28
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1030 razy
Ilość edycji: 1