Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 2023

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. Dodatek gazowy”)

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Przez paliwo gazowe należy rozumieć gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzeniem grzewczym zasilanym paliwem gazowym zostało wpisane lub zgłoszone CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB;
 2. Kryterium dochodowe, które nie może przekraczać:
  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie.

 Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1, Dział Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 26);
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku (FAKTURA ROZLICZAJĄCA A NIE PROGNOZA);
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

 Wniosek do pobrania w załączeniu

Data powstania: wtorek, 7 lut 2023 14:01
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2023 14:06
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 300 razy