Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

NABÓR NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu po raz kolejny przystąpił do realizacji programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

wartość dofinansowania: 191 155,14 zł

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności  do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz  funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, którego adresatami są :

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

 1. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5

i art. 62  ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wpisują się jako jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami zakres usług asystencji osobistej ma być ściśle dostosowany do potrzeb osoby     z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)  posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

Asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika Programu spełniająca następujące warunki:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1] ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Dodatkowe wymagania stawiane są w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W przypadku gdy osoba/rodzina/opiekun prawny – uczestnik Programu nie  wskażą Asystenta, wskaże go realizator z uwzględnieniem wytycznych Programu za porozumieniem i zgodą uczestnika Programu

UCZESTNIK ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA – zgodnie z załącznikiem  nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

CZAS  USŁUGI ASYSTENTA:

 1. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu planuje zatrudnić:

formie umowy zlecenia   3  Asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

Zastrzega sobie prawo weryfikacji  spełnienia wymagań w stosunku do kandydatów wskazanych przez osoby/rodziny/opiekunów prawnych -uczestników Programu.

Czas trwania umowy zlecenia:  07.03.2023 r.. -31.12.2023 r. –tj.  czas trwania Programu.

Wymagane dokumenty, które muszą przedstawić osoby wskazane przez osoby/rodziny/opiekunów prawnych -uczestnicy Programu na  kandydatów na „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
 • referencje od dotychczasowych pracodawców jeśli  kandydat takie posiada
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Asystent osobistego osoby niepełnosprawnej,
 • klauzula stanowiąca Załącznik nr 12 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających się do uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023 .
 • w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 4233654 wew. 218

Osoba do kontaktu: Grażyna Witkowska

 [1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.   w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Data powstania: wtorek, 28 lut 2023 07:53
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2023 07:57
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 248 razy