Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Posiłek w szkole i w domu” - Rządowy program dożywiania na lata 2019-2023

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”NA LATA 2019-2023

DOFINANSOWANIE
321 054,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
457 054,00 ZŁ

CEL PROGRAMU

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach programu udziela się wsparcia:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

O objęcie Programem mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza 200% przyjętego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1200,00 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 900,00 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Realizatorem Programu na terenie Gminy jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda Warmińsko – Mazurski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Pisz środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 321 054,00 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2023 roku (moduł 1). Planowany koszt realizacji programu w Gminie Pisz w 2023 r. ogółem to 457 054,00 zł.

Data powstania: środa, 12 kwi 2023 12:27
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2023 12:36
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 222 razy