Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje od 2008 roku projekt systemowy pn. ”PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

• Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - w ramach, którego podejmowane są działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

• Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - którego celem jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

• Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – zmierzającego do rozwoju form aktywnej integracji, jak i upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL, jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Problem ten dotyczy przede wszystkim osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, opuszczających placówki opieki zastępczej, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne, jako pracownicy mniej dyspozycyjni i mobilni zawodowo.

W ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL projekty systemowe muszą być skierowane do odbiorców, w szczególności należących do jednej (lub kilku) z poniższych grup:


• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niepełnosprawne (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
• osoby nieaktywne zawodowo (z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi),
• osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających (poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego leczenia),
• osoby bezdomne,
• osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia),
• młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym,
• otoczenie osób wykluczonych społecznie.

Finansowanie
Wydatki kwalifikowane danego projektu systemowego są finansowane w większej części z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w mniejszej z krajowych środków publicznych.
Koniecznym jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 11% -w 2009 r.- wartości projektu systemowego.

Źródłem współfinansowania wkładu własnego dla Poddziałania 7.1.1 jest budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego.

Narzędzia
Narzędziami realizacji projektów systemowych, w zakresie rozwoju form aktywnej integracji są:

• kontrakt socjalny,
• program aktywności lokalnej .

W ramach powyższych narzędzi stosowane i finansowane są instrumenty aktywnej integracji, wobec osób biorących w nich udział.

Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy:

• instrument aktywizacji społecznej,
• instrument aktywizacji edukacyjnej,
• instrument aktywizacji zawodowej,
• instrument aktywizacji zdrowotnej

Zestaw powyższych instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, ma na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych.

Data powstania: poniedziałek, 27 wrz 2010 11:47
Data opublikowania: poniedziałek, 27 wrz 2010 11:49
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2249 razy