Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN POTRZEB I PLANOWANE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2008.

W 2008 roku planuje się, że pomocą społeczną objętych zostanie 1800 rodzin. MGOPS będzie realizował zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wyszczególnione poniżej:
Rodzaj zadania Z jakiego tytułu (komu przysługuje)- przewidywana liczba świadczeniobiorców Czas realizacji
U w a g i

ZADANIA WŁASNE GMINY O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

Udzielanie schronienia, zakup jednego gorącego posiłku dziennie i niezbędnego ubrania Przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (bezdomnym)
- 15 osób Zadanie ciągłe.
Wsparcie finansowe i rzeczowe poprzez zakup posiłków, niezbędnej odzieży oraz kierowanie do noclegowni dla osób bezdomnych- według potrzeb
Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz zakup gorącego posiłku lub udzielanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom dorosłym Przysługuje dzieciom z rodzin o niskich dochodach (poniżej 526,50 zł na os.) oraz osobom samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, długotrwale chorym oraz dzieciom nie objętym dożywianiem w szkole
1060 dzieci i 400 osób dorosłych Zadanie ciągłe realizowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Burmistrzem Pisza w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Finansowane ze środków Gminy i z dotacji celowej budżetu państwa.
40% środki własne Gminy
60% dotacja celowa
Zasiłek okresowy Bezzwrotne świadczenie obligatoryjne, przyznawane w szczególności ze względu na :
* długotrwałą chorobę,
* bezrobocie,
* niepełnosprawność.
800 rodzin Zadanie ciągłe.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego w 2008 roku wynosi:
-w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
-w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium rodziny, a dochodem rodziny.
Zasiłek celowy i celowy specjalny (może być przyznany również w formie pomocy rzeczowej) Przyznany może być na :- zakup żywności, - zakup lekarstw, - zakup opału, - zakup odzieży, - zakup podręczników i przyborów szkolnych, oraz na pokrycie innych uzasadnionych potrzeb.
1150 rodzin Zadani Zadanie ciągłe, realizowane w miarę posiadanych środków.
Wysokość świadczenia celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji materialnej i rodzinnej osoby potrzebującej.
Zasiłek celowy specjalny może być przyznany pomimo przekroczenia kryterium dochodowego jeśli zaistnieją okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia.
Świadczenie usług opiekuńczych Przysługują osobom samotnym, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji.
Z usług mogą też korzystać osoby posiadające rodzinę, która nie jest w stanie zapewnić należytej opieki.
80 osób Zadanie ciągłe.
Osoba objęta usługami opiekuńczymi ponosi odpłatność zgodnie z odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej w Piszu.
Opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za osoby opiekujące się dorosłymi członkami rodzin Przysługuje osobom, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem, rodzeństwem.
3 osoby Zadanie realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.
Pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne Przysługuje osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych z NFZ.
4 osoby Zadanie ciągłe – realizowane
w miarę zgłaszanych potrzeb


Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 3 osoby W zależności od potrzeb

Opłacanie pobytu za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej Przysługuje mieszkańcom gminy skierowanym do domów pomocy społecznej.
8 osób Zadanie ciągłe realizowane w miarę potrzeb.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru lub wichury). Przysługuje osobom i rodzinom dotkniętym zdarzeniem losowym.
5 osób
W miarę potrzeb i możliwości. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

Zasiłek stały
Przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.(całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych).100 osób Zadanie ciągłe. Wysokość świadczenia przyznawana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze
Przysługuje osobie, która rezygnuje z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
50 osób Zadanie ciągłe.
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne Przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie opiekuńcze i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych).
78 osób Zadanie ciągłe.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przysługują osobom, które z powodu choroby psychicznej wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, rehabilitacji.
15 osób Zadanie ciągłe
Świadczenia rodzinne Przysługują osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych. Warunki przyznania reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.600 rodzin Zadanie ciągłe.
Zaliczki alimentacyjne Przysługuje osobom uprawnionym do zaliczek. Warunki przyznawania świadczeń reguluje ustawa – Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r.o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm).
200 rodzin Zadanie ciągłe

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MGOPS

Przewóz osób niepełnosprawnych MGOPS świadczy usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z widoczną dysfunkcją narządu ruchu, albo mających problemy z poruszaniem się. Zadanie realizowane jest w zależności od potrzeb.
Wysokość odpłatności za usługi regulowana jest zarządzeniem Dyrektora MGOPS.
Pozyskiwanie i rozdysponowywanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” Przysługuje osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
Pomocą planuje się objąć 700 rodzin o łącznej liczbie 2300 osób w rodzinach.
Zadanie realizowane jest w ramach współpracy z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie przez pracowników MGOPS, zgodnie z zawartą umową.Gmina ponosi koszty związane z transportem żywności.

Organizacja świątecznych zbiórek żywności. Zebrana żywność przekazywana jest najuboższym rodzinom z Gminy Pisz. Zadanie realizowane jest 2 razy w roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu „RAZEM ŁATWIEJ”, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu i Parafialnymi Oddziałami „Caritas.”
Usługi „Stacji Socjalnej Joannitów i Gminy Pisz.” Stacja świadczy usługi pielęgnacyjne i pielęgniarskie osobom potrzebującym.
Mieszkańcy Gminy Pisz mają możliwość korzystania z bezpłatnych leków, środków opatrunkowych oraz sprzętu ortopedyczno - rehabilitacyjnego. Zadanie ciągłe
Działania zmierzające do reintegracji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Zadania wynikające z Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.). Zajęcia prowadzone w ramach Klubu Integracji Społecznej.
Ośrodek złożył projekt systemowy do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
p.n. „Piska Akademia Aktywności” skierowany na reintegrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych.
Organizowanie czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych.
Współudział w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci
Skierowany do dzieci pochodzących z rodzin podopiecznych MGOPS. Źródła zewnętrzne
Akcja „Dobry wieczór”- przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci Działanie profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci, skierowane do rodzin klientów MGOPS. Zadanie nie pociąga za sobą skutków finansowych.
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego Działanie profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz umożliwiające szybką interwencję
w sytuacjach kryzysowych.
Zadanie nie pociąga za sobą skutków finansowych.
Informowanie społeczeństwa o zasadach funkcjonowania pomocy społecznej Skierowane do mieszkańców Gminy Pisz. Zadanie ciągłe.
Informacje na tablicach ogłoszeniowych
MGOPS i w lokalnej prasie.
Prowadzenie samodzielnej strony internetowej MGOPS oraz strony w Biuletynie Informacji Publicznej.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ:
Biorąc pod uwagę główne przyczyny przyznawania pomocy społecznej, program skupia się na trzech obszarach problemowych do rozwiązania w zakresie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Pisz.
1. OSOBY BEZROBOTNE
Bezrobocie stanowi w naszym regionie jeden z najbardziej dotkliwych problemów społecznych i gospodarczych. Stopa bezrobocia w Polsce na koniec grudnia 2007r. wynosiła 11,4%, w województwie warmińsko-mazurskim – 19%, natomiast w powiecie piskim 28,7% (źródło : GUS).
Według stanu na 31.12.2007r. w Gminie Pisz na ogólną liczbę 28.297 mieszkańców, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu jako bezrobotni, było 2.178 osób, w tym 1.167 kobiet.
Brak odpowiednich kwalifikacji, w wielu przypadkach brak starań o przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do wymagań rynku pracy, brak zrozumienia konieczności aktywnego poszukiwania pracy, niewielka liczba miejsc pracy, duża konkurencja wśród pracobiorców- to czynniki, które znacznie zwiększają ryzyko zagrożenia długotrwałym bezrobociem.
Osoby długotrwale bezrobotne stają się nieprzydatne do pracy. Tracą nie tylko kwalifikacje zawodowe ale również nawyki związane z pracą: samodyscyplinę , kreatywność, umiejętność podporządkowania regułom pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, a przede wszystkim wiarę w swoje możliwości i siebie.
Przedłużający się okres pozostawania bez pracy powoduje rozwój zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego. Sytuacja ta negatywnie przedkłada się na byt materialny rodzin.
Ubożenie społeczeństwa powoduje niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodzin, niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania i wzrost zagrożenia patologiami społecznymi.
Związane z tym ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niegospodarność, wielodzietność to najczęściej występujące przesłanki udzielania wsparcia z pomocy społecznej.
Celem planowanych działań jest pobudzenie aktywności bezrobotnych klientów MGOPS i zapobieganie poczuciu izolacji społecznej wśród tej grupy osób i ich rodzin.
Podstawowym czynnikiem motywującym do projektowania wsparcia dla osób bezrobotnych jest świadomość negatywnych konsekwencji zjawiska bezrobocia oraz fakt, że jest to najliczniejsza grupa świadczeniobiorców pomocy społecznej. W 2008 roku MGOPS zaplanował szereg przedsięwzięć skierowanych na pomoc osobom pozostającym bez pracy oraz ich społeczną i zawodową reintegrację, które w szczególności polegać będą na:

1) Objęciu rodziny bezrobotnego pomocą finansową na zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Pomoc udzielana będzie w zależności od indywidualnych potrzeb wnioskodawców.
2) Prowadzeniu przez MGOPS systematycznej pracy z rodziną mającą różnorodne problemy.
3) Prowadzeniu zajęć w Klubie Integracji Społecznej zmierzających do edukacji i aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, jak również wspieraniu w podejmowaniu zatrudnienia;
4) Współpracy MGOPS z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu w zakresie aktywizacji zawodowej podopiecznych, organizacji prac społecznie użytecznych, przepływu informacji dotyczącej szkoleń i kursów, przy zatrudnianiu przez Urząd Miejski w Piszu i inne jednostki organizacyjne w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
5) Udziale w programach rządowych skierowanych głównie do dzieci z rodzin, w których występuje problem bezrobocia np. wyprawki dla pierwszoklasistów, stypendia szkolne, dożywianie dzieci w szkole itp.;
6) Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem.
2. PROFILAKTYKA I OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ.
Środowisko rodzinne to najważniejsze środowisko wychowawcze w życiu dziecka. Niepokojąca fala zjawisk patologicznych oraz utrzymujące się bezrobocie przyczyniają się do powstania wielu sytuacji konfliktowych, których negatywne skutki najbardziej odczuwają dzieci.
Powoduje to powstawanie zaburzeń w rozwoju dziecka. Objawy zaburzeń to: agresywne zachowanie, nadpobudliwość, unikanie kontaktów z rówieśnikami lub dorosłymi, trudności w prawidłowej socjalizacji oraz problemy szkolne.
Rodziny dysfunkcyjne stanowią w naszej gminie liczną zbiorowość. Pracownicy socjalni coraz częściej diagnozują występowanie zaburzeń podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin, zaburzenia prawidłowego pełnienia ról społecznych. Powoduje to konieczność podejmowania interwencji ze strony służb społecznych, a nieumiejętność samodzielnego przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych prowadzi do długotrwałego korzystania ze świadczeń pomocy społecznej i coraz częstszego uzależnienia od pomocy zewnętrznej.

PLANOWANE FORMY PRACY Z RODZINĄ :
Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez wspieranie rodziny w wysiłkach zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci poprzez:
1) Świadczenie pracy socjalnej w rodzinach dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo mającej na celu przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania jej funkcji.
2) Zabezpieczenie potrzeb bytowych poprzez:
 Organizację i finansowanie dożywiania w trakcie nauki w szkole;
 Zapewnienie odzieży i wyposażenia w artykuły szkolne;
 Współudział pracowników socjalnych w realizowaniu programu „Wyprawka szkolna w 2008 roku”;
 Współpracę ze szkołami w zakresie pomocy stypendialnej.
3) Stałą współpracę z pedagogami szkolnymi, policją w celu wypracowania metod szybkiego reagowania.
4) Współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą na rzecz dzieci i rodzin.
5) Kontynuację realizacji założeń ujętych w programie :” System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Pisz na lata 2006-2013”.
6) Realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).
3. OSOBY STARSZE I NIEPEŁNOSPRAWNE
W MGOPS w roku 2007 z powodu niepełnosprawności z pomocy społecznej skorzystało 216 rodzin (w tym 109 z terenów wiejskich).
Wszelkie statystyki wskazują na starzenie się polskiego społeczeństwa. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią około 10 % mieszkańców Gminy Pisz.
Bardzo ważną formą pomocy osobom starszym są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, których celem jest wsparcie osoby objętej opieką w jej wysiłkach zmierzających do radzenia sobie z trudną sytuacją życiową, w jakiej się znalazła.
Usługi opiekuńcze polegają na wspieraniu osób niepełnosprawnych w wykonywaniu niezbędnych życiowych czynności.
Osoby starsze pozostawione w domu są bardzo osamotnione. Konieczne jest prowadzenie działań zmierzających do aktywizowania ich do czynnego życia społecznego w środowisku lokalnym.
Zauważając trudności osób starszych w pełnym uczestniczeniu w życiu społecznym widzimy konieczność uruchomienia na terenie naszej Gminy placówki wsparcia dziennego, oraz dalsze wspieranie działalności Klubu Seniora prowadzonego przez Stowarzyszenie Piszanie.
Celem wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym MGOPS podjął się aplikowania o środki unijne na dofinansowanie projektu systemowego w ramach działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.
Realizację zadania p.n. „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych przewiduje się na okres od sierpnia do grudnia 2008 r.

Dla pełniejszego zabezpieczenia potrzeb klientów oraz przeciwdziałania wszelkim nieprawidłowościom występującym wśród podopiecznych MGOPS będziemy prowadzić dalszą współpracę z :
- Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu,
- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piszu ,
- Komendą Powiatową Policji w Piszu,
- Kuratorami sądowymi,
- lokalnymi szkołami i pedagogami,
- kościołami i związkami wyznaniowymi,
- Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Ukcie, służbą zdrowia i wszystkimi innymi instytucjami, które w swym działaniu zmierzają do realizacji założeń ustawy o pomocy społecznej.
Elementem wypełniającym lukę w lokalnym systemie pomocy społecznej byłoby uruchomienie SOCJALNEGO PUNKTU WSPARCIA, skierowanego do osób bezdomnych i znajdujących się w sytuacji kryzysowej, na bazie którego możliwe byłoby zorganizowanie:
- punktu sanitarnego – łaźni dla osób bezdomnych- obecnie na terenie Gminy nie ma takiego miejsca, w którym osoby bezdomne mogłyby bezpłatnie zaspokoić swoje potrzeby higieniczne;
- punktu wydawania gorących posiłków- obecnie świadczone przez wykupioną usługę zewnętrzną;
- punktu wydawania odzieży i pomocy materialnej, żywnościowej – z uwagi na brak pomieszczeń technicznych dostosowanych do takich działań, obecnie prowadzona jest jedynie dystrybucja żywności pozyskanej w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności krajów UE„
- dziennego domu pobytu dla osób starszych – planowane działanie byłoby pionierskim zamierzeniem, ponieważ na terenie gminy, nie ma placówek typu dziennego skierowanych do osób w podeszłym wieku.

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM
Wykonawcami zadań programu będą MGOPS oraz inne podmioty działające w obszarze pomocy społecznej. Program realizowany będzie w 2008 roku w ramach środków przewidzianych w uchwale budżetowej.
PrzewodniczącyRady
Stanisław Olender

Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 11:20
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 11:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2009 09:25
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2743 razy