Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Piska Akademia Aktywności

„PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1,Podziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST:

Wzrost aktywności zawodowej 119 niepracujących klientów MGOPS w Piszu poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji.
CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. zaktywizowanie społeczne i zawodowe niepracujących klientów MGOPS poprzez objęcie kontraktem socjalnym;

2. Zwiększenie aktywności zawodowej osób poprzez ukończenie udziału w projekcie

3. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podwyższających umiejętności;

4. Wzrost socjalizacji i zaradności życiowej podopiecznych poprzez uczestnictwo w KIS;

5. Zmniejszenie izolacji społecznej klientów poprzez zastosowanie prac społecznie użytecznych;

6. Nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych poprzez promowanie dobrych wzorców.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO :
119osób;
w wieku aktywności zawodowej;
nie pracujących;
długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

SPOSÓB REALIZACJI:

Ze 119 niepracującymi osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, zostaną zawarte kontrakty socjalne;
Wszystkie osoby zostaną skierowane do zajęć w Klubie Integracji Społecznej;
Zostanie utworzonych 5 grup uczestników.


ZAJĘCIA W KIS BĘDĄ REALIZOWANE W 2 BLOKACH SZKOLENIOWYCH:

Blok aktywizująco - psychologiczny:

od 15.IX.08 do 31.X.08 – 7 tygodni po 4 godz./tyg.

od.01.XI.2008r do 21.12.2008r – 7 tygodni po 3 godz./tyg.


Zajęcia grupowe z:
psychologiem;

doradcą zawodowym;

 mediatorem;


specjalistą d/s. uzależnień;


specjalistą d/s przedsiębiorczości;


specjalistą d/s zdrowego żywienia i profilaktyki zdrowia;


kosmetyczką.


Indywidualne spotkania uczestników z psychologiem, doradcą zawodowym.


II. Blok szkoleniowy:


Wszystkie osoby, z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne skierowane będą na kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i umożliwiające nabycie nowych umiejętności zależnie od własnych preferencji i zainteresowań;


Wybór rodzaju szkolenia został dokonany na podstawie rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu w 2007r i będą to:


a. kasjer handlowy i obsługa kasy fiskalnej;


b. stylistyka paznokci;


c. opiekunka dziecięca;


d. opiekuna osób starszych;

e. kierowca samochodów ciężarowych;


f. operator wózków widłowych;


g. kurs komputerowy;


h. organizacja przyjęć i usług gastronomicznych;


i. pracownik administracyjno-biurowy.Projekt przewiduje zorganizowanie ogniska integracyjnego dla uczestników i wyjazdu do teatru.

31osób biorących udział w zajęciach KIS zostanie skierowanych do prac społecznie użytecznych do końca 2008r. Miesięczny wymiar pracy wynosi 40godz.a wynagrodzenie 6,50zł za godz.

Projekt daje możliwość objęcia kompleksowym wsparciem socjalnym podopiecznych MGOPS w Piszu;

Umożliwia osiągnięcie dodatkowych rezultatów takich jak:

a. wyższe kwalifikacje potwierdzone stosownym świadectwem co nie byłoby możliwe bez środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.


REZULTATY :

podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu;


zwiększenie zdolności interpersonalnych uczestników projektu;

pogłębienie samopoznania uczestników;
 podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości;


poprawa wizerunku, autoprezentacji;


zwiększenie umiejętności zdyscyplinowana,punktualności,obowiązkowości;


przełamanie niechęci do pracy, poczucia bezradności;


zdobycie umiejętności wypełniania formularzy, dokumentów aplikacyjnych;


nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.


Dotychczasowe doświadczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji podobnych
projektów:

I. Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


od 2004r. realizujemy program "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE"


W 2006r utworzono KIS program pod nazwą- "Wzmocnienie roli KIS jako instytucjonalnych,
aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.


2007 : „Pedagog domowy – Przyjaciel rodziny”


„Bądźmy Razem – Środowiskowa świetlica Rodzinna w Borkach”

„Bawiąc się uczymy- Grupa wsparcia dla rodzin podopiecznych MGOPS”
„Budowanie mostu międzypokoleniowego we wsi Pogonie Średnie”

„Integracja międzypokoleniowa- Klub Seniora”

„Pedagog domowy-Przyjaciel rodziny - 2008”

„Czekając na mamę – rozwijam się”
„Punkt poradnictwa rodzinnego”
„Żyj zdrowo na sportowo”- Projekt realizowany w świetlicach : Rostki i Karpa.

II. Projekty dofinansowane przez Gminę Pisz:

„Klub seniora”
„Nauka przez zabawę”
„Integracja międzypokoleniowa- KLUB SENIORA”

Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2009 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2009 14:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2009 09:25
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2077 razy