Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:
• Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
• Zasiłek pielęgnacyjny
• Świadczenie pielęgnacyjne
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
• Rodzicom,jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
• Opiekunowi faktycznemu dziecka,
• Osobie uczącej się- oznacza to pełnoletnią osobę uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności.
UWAGA:
Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie wychowującej dziecko nie zasądzono świadczenia alimentacyjnego, ponieważ:
• Drugi z rodziców nie żyje,
• Ojciec dziecka jest nieznany,
• Powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
• Sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Do jakiego wieku dziecka przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1. 18 roku życia lub
2. do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej), albo
3. do do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Jakie dochody uprawniają do zasiłku rodzinnego?
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.
Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
• 48 zł na dziecko do 5 roku życia
• 64 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia
• 68 zł na dziecko od 18 do 21 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
• Urodzenia dziecka- jednorazowo w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko
• Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 400 zł miesięcznie
• Samotnego wychowywania dziecka na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów-dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci , a na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 250 zł, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
• Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci,rodzinom w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego.
• Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego-60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia
• Rozpoczęcia roku szkolnego-jednorazowo, w wysokości 100 zł na dziecko
• Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-który przysługuje:
a) w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego- w wysokości 90 zł miesięcznie
b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także artystycznej)- w wysokości 50 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku;
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;
4. osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowaniem zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł netto.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w wysokości 1000 zł, przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Kto wypłaca świadczenia rodzinne i gdzie należy złożyć wniosek?

Świadczenia rodzinne wypłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski składa się w MGOPS w pokoju nr 23.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca 2007 świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień wypłacone zostaną do dnia 30 września 2007r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2007r.świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień wypłacone zostaną do dnia 31października 2007r.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ UL.WĄGLICKA 1 POK.23
W GODZINACH
PONIEDZIAŁEK 8-16
WTOREK-PIĄTEK 7-15

Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 12:51
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 12:58
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 14481 razy