Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lipca 2006 r.


w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2006 Nr 130, poz. 903)
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych", od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:
1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

§ 2. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

§ 3. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:

1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 100,00 zł na dziecko.

§ 5. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi:

1) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
2) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 6. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 153,00 zł miesięcznie.

§ 7. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 504,00 zł.

§ 8. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 583,00 zł.

§ 9. Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości pozostałych świadczeń, które wynoszą:

1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł;
2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

a) 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci,
b) 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci;

4) świadczenie pielęgnacyjne - 420,00 zł miesięcznie;
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1.000,00 zł na jedno dziecko.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Data powstania: poniedziałek, 1 wrz 2008 13:35
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 13:49
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 3274 razy