Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ŚWIADCZENIA RODZINNE - OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Informujemy, że wnioski o ustalenie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 2020/11/01 do 2021/10/31 będą przyjmowane :

  • od dnia 1 lipca 2020 r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu
  1. Wąglicka 1, boczne wejście od strony OHP (parter)

- poniedziałek, wtorek w godz. od .8.00 do 14.00

- środa- DZIEŃ WEWNĘTRZNY

- czwartek, piątek w godz. od 08:00 do 14:00.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020 r.

- od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

- od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021r.

  • Zasiłek rodzinny wraz dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł lub 764 zł, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

  • Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 i 2089) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Link do wzorów wniosków:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W trakcie wizyty w MGOPS w Piszu w związku z COVID–19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości).

Przed wejściem do budynku Ośrodka prosimy o dezynfekcję rąk.

Data powstania: środa, 21 paź 2020 12:33
Data opublikowania: środa, 21 paź 2020 12:35
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1669 razy