Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Od 1 stycznia 2009 r. zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH !

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotyczy ona art. 9, 10, 15b) wprowadzona na podstawie art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1654). Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 października 2008 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1456. Nowelizacja wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu tj. z dniem 2 stycznia 2009 r.

Między innymi przesunięciu uległ okres zasiłkowy -  jest to obecnie okres od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009 r.

Znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych  od 1 stycznia 2009 r. wprowadza następujące zmiany:

1. okres zasiłkowy 2008/2009 wydłużony zostaje do 31 października 2009 r. ( dotychczas trwał do 31 sierpnia 2009 r. ). Od nowego okresu zasiłkowego, który rozpocznie się od 1 listopada 2009 i będzie trwał do 31 października 2010 r. wnioski o świadczenia rodzinne przyjmowane będą od września 2009 r. Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych złożony do 30 września 2009 r. uprawnia do wypłaty  świadczeń  do 30 listopada 2009 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada 2009 r. prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2009 r. ,


2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługujący matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli pozostaje pod jego faktyczną opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie przysługuje jeżeli:

a) dziecko umieszczone zostało w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

b) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 

3. wniosek o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne,

 

4. wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w terminie 12 miesięcy od  dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, faktyczną albo dziecka przysposobionego – terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat życia. Wniosek złożony po tym  terminie pozostaje bez rozpoznania. Zapomoga, o której mowa powyżej przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu w ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia formę opieki medycznej oraz wzór zaświadczenia. 
Przepis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
Przepisy te obowiązują od dnia 1 listopada 2009 r.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

 

5. analogicznie jest z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje on po spełnieniu kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór zaświadczenia. Przepis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka,


6. zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 

7. zasiłek  pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

 

8. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z poźn. zm. 3) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Data powstania: wtorek, 25 sie 2009 13:53
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2009 13:54
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 3109 razy