Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA STANOWSKO OPIEKUNA

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania – 66 478,50 zł.

Całkowita wartość P5rogramu – 66 478,50 zł.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

„Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilatacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna w gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

REALIZACJA PROGRAMU

W ramach przyznanej dotacji Gmina planuje objąć wsparciem 6 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (2-je dzieci niepełnosprawnych i 4-ie dorosłych niepełnosprawnych).

Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej przewiduje się zatrudnienie 2 opiekunów, spełniających poniższe warunki:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytoralnego- edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu);

lub

  • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzieleniu wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu oraz zgodnie z założeniami Programu –poprzez wskazanie osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Przewidziana forma zatrudnienia: Umowa zlecenia 

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (CV)
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych powyżej.
  • Klauzula informacyjna RODO w ramach programu (Załącznik nr 12 do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytoralnego- edycja 2024)
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru
  • W przypadku samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej- złożenia przez uczestnika Programu informacji pisemnej ze wskazaniem Opiekuna wraz z wyrażeniem zgody na realizację usługi.

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia wymagań w stosunku do kandydatów wskazanych przez osoby/rodziny/opiekunów prawnych -uczestników Programu. 

CZAS USŁUGI OPIEKUNA

Maksymalny limit godzin usług przypadający na 1 uczestnika opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 240 godzin w ciągu roku. 

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej.

Dokonanie rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej stanowić będzie: Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

 Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (087) 423 36 54 w.223.

Osoba do kontaktu: Marta Lipińska, pok.14

Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2024 12:55
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2024 13:14
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 478 razy