Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko OPIEKUN-Program OPIEKA WYTCHNIENIOWA -edycja 2023

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu  po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program  jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania – 37 013,76 zł.

Całkowita wartość – 37 013,76 zł.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.)

albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

„Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

REALIZACJA PROGRAMU

W ramach przyznanej dotacji Gmina planuje objąć wsparciem 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (2-je dzieci niepełnosprawnych i  2-ie dorosłych niepełnosprawnych).

Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej przewiduje się zatrudnienie 2 opiekunów, spełniających poniższe warunki:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

(wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu);

lub

 • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie

w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

oraz  zgodnie z założeniami Programu –poprzez wskazanie  osoby , która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Przewidziana forma zatrudnienia:  Umowa zlecenia 

Czas trwania umowy- 06.03.2023 r.-31.12.2023 r.-tj. czas trwania Programu.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych powyżej.
 • Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (Załącznik nr 11 do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023)
 • Klauzula Informacyjna RODO Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

( Załącznik Nr 7 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Gminie Pisz)

 • W przypadku samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej- złożenia przez uczestnika Programu informacji pisemnej ze wskazaniem Opiekuna wraz z wyrażeniem zgody na realizację usługi.

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu zastrzega sobie prawo weryfikacji  spełnienia wymagań w stosunku do kandydatów wskazanych przez osoby/rodziny/opiekunów prawnych -uczestników Programu. 

CZAS USŁUGI OPIEKUNA

Limit godzin usług przypadający na 1 uczestnika opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 240 godzin w ciągu roku. 

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej.

Dokonanie rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej stanowić będzie:  Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

 

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (087) 423 36 54 w.223.

Osoba do kontaktu: Marta Lipińska, pok.14

Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 25 lut 2023 18:34
Data opublikowania: sobota, 25 lut 2023 18:35
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 218 razy