Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”w 2009 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu kontynuuje w 2009 r. realizację projektu systemowego „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Okres realizacji: od 01.01.09 do 31.12.09.

Projekt w 2009 r. skierowany jest bezpośrednio do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.


Celem główny projektu :
Wzrost aktywności zawodowej 116 niepracujących klientów MGOPS w Piszu poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji.

Cele szczegółowe:

• Zaktywizowanie społeczne i zawodowe niepracujących klientów MGOPS poprzez objęcie kontraktami socjalnymi.
• Podniesienie kwalifikacji i mobilności zawodowej klientów pomocy społecznej poprzez zakończenie udziału w projekcie.
• Zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ukończenie udziału w projekcie.
• Dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń.
• Wzrost socjalizacji i zaradności życiowej podopiecznych poprzez uczestnictwo w KIS i w PAL.

W projekcie zastosowane zostaną dwa instrumenty aktywnej integracji:

Kontrakty socjalne (78 osób) - są to pisemne umowy pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mające na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Program aktywności lokalnej (38 osób)- Celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym .

W ramach realizacji projektu planuje się m.in.:

• zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, i innymi specjalistami,
• warsztaty artystyczne,
• kursy i szkolenia zawodowe i udoskonalające,
• spotkania integracyjne, inne.

 

Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2009 10:20
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2009 10:21
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1895 razy